myblog-image

رکورد جدید ورود پناهجو با قایق به خاک انگلستان ثبت گردید.
دیروز دوشنبه با ورود ۱۲۹۵ نفر به خاک انگلستان در مرز دوور رکورد جدیدی در ورود ‌پناهجو در یک شبانه روز به بریتانیا شکسته شد.

آخرین رکورد مربوط به ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ با ۱۱۸۵ نفر بود .
دیروز ۲۷ قایق بادی حامل نزدیک به ۱۳۰۰ پناهجویان بوده و  با این تعداد ورود پناهجویان از ابتدای سال تا کنون از ۲۲ هزار تن گذشت و به حدود ۲۳ هزار نفر رسیده که حدود دو برابر سال گذشته در همین مدت زمانی است.

طبق آمار وزارت کشور بسیاری ازاین پناهجویان ایرانی و کورد هستند.

امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده است

There are no comments for this post