جشنواره فرهنگی و هنری شبکه ایرانیان لیورپول

 چهارمین دوره جشنواره فرهنگی        و هنری شبکه ایرانیان لیورپول

 

   

  سومین دوره جشنواره فرهنگی       و هنری شبکه ایرانیان لیورپول 

 

  

 

 مراسم اهدای جوایز سومین دوره         جشنواره فرهنگی و هنری      

 

 

 لوح های تقدیر سومین دوره           جشنواره فرهنگی و هنری      

 

 

 

 دومین دوره مسابقات فرهنگی و       هنری شبکه ایرانیان لیورپول      

                                                                                                                                                             

 

 مراسم اهدای جوایز دومین دوره       جشنواره فرهنگی و هنری      

 

                                        

 

 

 

 لوح های تقدیر دومین دوره       جشنواره فرهنگی و هنری